Komunikat dot. zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Informujemy, o pozytywnym wyniku notyfikacji standardu moratorium pozaustawowego dedykowanego sektorowi bankowości spółdzielczej w rozumieniu wytycznych EBA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), dotyczącego  moratorium na spłaty kredytów, które banki stosują w związku z kryzysem wywołanym COVID-19.

Moratorium obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia do 31 marca 2021 r. EBA może wydłużyć ww termin, jeśli będzie tego wymagała sytuacja związana z COVID-19. Bank będzie mógł wówczas również podjąć decyzję o wydłużeniu oferowania instrumentów pomocowych.

Kluczowe warunki przyznawania instrumentów pomocowych:

 1. z narzędzi pomocowych mogą korzystać:
  • Mikro i Mały Przedsiębiorca, Średni Przedsiębiorca, Duży Przedsiębiorca lub podmiot prowadzący działalność rolniczą,
  • podmioty prowadzące działalność w ramach branż wymienionych w Tarczy Finansowej PFR 2.0;
 2. odroczeniu (zawieszeniu) mogą podlegać raty:
  • kapitałowo-odsetkowe maksymalnie na okres do:
   • 9 miesięcy w przypadku Mikro i Małego Przedsiębiorcy oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą,
   • 6 miesięcy w przypadku Średniego Przedsiębiorcy,
  • kapitałowe maksymalnie na okres  do 9 miesięcy,
   z zastrzeżeniem, że do łącznej liczby odroczonych rat wlicza się zawieszenia przyznane Kredytobiorcy w ramach wcześniej obowiązujących instrumentów pomocowych;
 3. Bank może dokonać odnowienia kredytu na uproszczonych zasadach kredytu udzielonego Kredytobiorcy na okres do 9 miesięcy;
 4. instrumenty pomocowe stosuje się do umów zawartych do dnia 13 marca 2020 r.;
 5. warunkiem skorzystania z odroczenia rat lub odnowienia kredytu na uproszczonych zasadach jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami;

Szczegółowe informację dotyczące zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego uzyskają Państwo w Oddziałach Banku.

Odroczenie terminu spłat rat kredytu lub odnowienie kredytu na uproszczonych zasadach będzie możliwe pod warunkiem  pozytywnej decyzji Banku, zawarciu aneksu do Umowy kredytu oraz przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu (o ile będzie to wymagane zgodnie z decyzją Banku).