Skip to main content
  • Wskaźnik Kosztu Finansowania

Wskaźnik Kosztu Finansowania - WKF

WKF 

 

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) jest to wskaźnik referencyjny stopy procentowej mogący być stosowany przez banki, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe i innych uczestników rynku finansowego.

Administratorem WKF jest Instytut Rynku Finansowego (IRF).

Zgodę na opracowywanie WKF, tj. zgodę na prowadzenie przez IRF działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2020 r.

Decyzja organu nadzoru oznacza, że opracowywany przez IRF Wskaźnik Kosztu Finansowania został zaakceptowany i uznany za zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach  i kontraktach finansowych (BMR).

WKF jest określany dla 4 terminów:  1, 3, 6, i 12 miesięcy.

WKF reprezentuje koszt pozyskania finansowania i jest obliczany w każdym dniu, w którym pracują banki i działają polskie systemy rozliczeniowe. WKF jest obliczany na podstawie rzeczywistych transakcji, depozytów terminowych, zawieranych z klientami przez banki.

Szczegółowe informacje o WKF oraz historyczne wartości wskaźnika dostępne są na stronie www.irf.org.pl.

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690