Skip to main content
  • EURO - FATCA

EURO - FATCA

Informacje ogólne:
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - zobowiązała się wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe.
Celem realizacji powyższych zobowiązań, polski Parlament uchwalił Ustawę z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 648), implementującą do polskiego porządku prawnego wymóg automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.
Działając w świetle ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązany jest określić, rezydencję podatkową swoich Klientów. W celu uzyskania tych informacji, Bank będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich Klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.
Jeżeli Klient okaże się rezydentem podatkowym innego kraju, Bank zobowiązany będzie do przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat tych Klientów, które w dalszej kolejności będą przekazywane do właściwych zagranicznych organów podatkowych.
Informacje ważne:
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, począwszy od dnia 01.05.2017r. zwraca się do wszystkich Klientów zainteresowanych nabyciem następujących produktów bankowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków powierniczych, otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, kart kredytowych, o złożenie stosownego Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej, tj.:
- Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego
- Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego
Niezłożenie przez Klienta ww. Oświadczenia o statucie rezydencji podatkowej uniemożliwi Bankowi prowadzenie dla tego Klienta umów ww. produktów bankowych.
W przypadku pytań dotyczących indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami placówek bankowych.
W załączeniu:

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690