UNIQA

UNIQA jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym od prawie 30 lat. Zaufało jej już ponad milion klientów. Oferuje ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. To lider sektora ubezpieczeń dedykowanych mieszkalnictwu.


Ubezpieczenia mieszkaniowe UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Ochrona dla każdego domu lub mieszkania od wielu zdarzeń losowych
Ubezpieczenie skierowane jest do osób posiadających dom, mieszkanie lub dom w budowie. Z ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele nieruchomości, najemcy, osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jak i również użytkujący na innej postawie nieruchomość.
Zalety
• atrakcyjne ceny przy zakupie ubezpieczenia
• wysokie sumy ubezpieczenia (sięgające nawet 3 mln zł) i sprawna wypłata odszkodowania
• możliwość ubezpieczenia w 2 wariantach - all risk i ryzyka nazwane
• automatyczne włączenie do zakresu ochrony ubezpieczenia od pożaru, zalania, wybuchu, deszczu nawalnego i silnego wiatru
• możliwość ubezpieczenia przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
• świadczenia naprawy urządzeń domowych w ryzyku Home assistance bez względu na wiek i gwarancje producenta
• wypłata odszkodowania za mienie ruchome wg. wartości odtworzeniowej bez względu na wiek
• ochrona ubezpieczeniowa bagażu podróżnego przy ubezpieczeniu ruchomości domowych


 Ubezpieczenia Komunikacyjne UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130
Oferta Ubezpieczeń komunikacyjnych w UNIQA to szeroki wybór ubezpieczeń – od obowiązkowego ubezpieczenia OC, przez Autocasco, aż po szereg ubezpieczeń dodatkowych.


Oferujemy ubezpieczenia:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • autocasco (AC),
 • od zniszczenia pojazdu w skutek pożaru i od kradzieży (PKR),
 • szyb (Szyby),
 • bagażu (Bagaż),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • Zielona Karta (ZK),
 • assistance

Zalety

 • formuła all risk – odpowiedzialność od wszystkich ryzyk
 • atrakcyjne ceny pakietów OC i AC, Midi Assistance i Zielona Karta bez dodatkowych opłat
 • dowolność w wyborze miejsca naprawy i możliwość użycia oryginalnych części oraz naprawy w ASO (wariant Warsztat Plus)
 • ubezpieczenie AC nawet dla 15-letniego pojazdu z możliwością jego kontynuacji niezależnie od wieku pojazdu, bez zmiany warunków umowy
 • brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • możliwość kupna AC dla samochodów sprowadzonych i jeszcze niezarejestrowanych
 • ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenia w podróży UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Zalety
• produkt samodzielny, dostępny zarówno dla Klientów UNIQA, jak i Klientów innych T.U.
• możliwość zakupu bez konieczności zakupu OC w UNIQA
• przejrzysty oraz prosty w obsłudze kalkulator: ofertę poznasz w trzech krokach
• szeroki wachlarz świadczeń Assistance
• pomoc na terenie Polski lub Europy, decyzja należy do Klienta
• do wyboru 7-dniowy, 15-dniowy, 30-dniowy lub roczny okres ochrony
samodzielnie definiowany zakres ochrony: Ekonomiczny, Standardowy oraz Premium


Ubezpieczenia dla firm UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Ubezpieczenie dedykowane firmom prowadzącym działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Daje możliwość kompleksowej ochrony budynków, maszyn i urządzeń, środków obrotowych i innych aktywów firmy.

Zalety
• ochrona na wypadek najczęstszych zdarzeń i jej rozszerzenia w standardowym zakresie
• OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz trzy rozszerzenia ochrony w standardowym zakresie
• możliwość ubezpieczenia tylko od podstawowego ryzyka, takiego jak: pożar i inne zdarzenia losowe, a także ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz wykupienia OC z tytułu prowadzonej działalności
• dla firm produkcyjnych i prowadzących sprzedaż – w okresach przedświątecznych oraz świątecznych suma ubezpieczenia dla towarów, materiałów, surowców wzrasta o 20% – bez dodatkowej składki
• praktyczne rozwiązania – awaryjny sekretariat, automatyczne doubezpieczenie, rozmrożenie środków obrotowych w standardowym zakresie
• szybka i rzetelna likwidacja szkód


Ubezpieczenia mikroflot UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Zalety
• każda z polis taryfikowana według obowiązujących stawek oraz przebiegów szkodowych Klienta
• brak obowiązku ulokowania wszystkich pojazdów należących do Klienta
• brak wiążącej Klienta Umowy Generalnej
• prosta kalkulacja składki z wbudowanymi funkcjonalnościami pozwalającymi szybko poznać ofertę na konkretny pojazd
• oferta ubezpieczenia bazująca na sprawdzonej ofercie dla Klienta indywidualnego
• szeroki, dostosowywany do Klienta zakres ochrony ubezpieczeniowej


Ubezpieczenia flot UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Zalety
• umowa generalna wraz z gwarancją stawek ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia
• łatwe wyliczenie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych
• ochrona wszystkich pojazdów wchodzących w skład należącej do Ciebie floty wraz z nowonabywanymi pojazdami
• oferta dopasowana do Twoich potrzeb i oczekiwań, możliwość indywidualnego negocjowania warunków umowy
• możliwość wyboru kilku wariantów ubezpieczenia lub zastosowania dodatkowych klauzul w umowie
• szybka i rzetelna likwidacja szkód wraz z dedykowanym likwidatorem


Ubezpieczenia szkolne UNIQA

obraz 2022 11 07 134602130

Twoje dziecko chzi do żłobka, przedszkola, jest uczniem lub studentem? Jeśli ma do 26 lat, to możesz skorzystać z ubezpieczenia szkolnego w UNIQA. Dzięki ochronie ubezpieczeniowej wypłacimy świadczenia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała, śmiercią ubezpieczonego, pobytem w szpitalu. Nasze ubezpieczenie szkolne zapewnia szeroką ochronę, którą możesz dopasować do potrzeb swoich i swojego dziecka. Do wyboru masz 4 pakiety ubezpieczenia, dzięki czemu wybierzesz taką ochronę, jakiej potrzebujesz. Decydując się na polisę, otrzymasz odszkodowanie w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku u Twojego dziecka. 


Ubezpieczenia turystyczne UNIQA


Pakiet ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w celach prywatnych, służbowych, do pracy, na wypoczynek aktywny lub typowo turystyczny, dla klientów indywidualnych oraz firm. Ubezpieczenie turystyczne dla podróżujących zagranicę pokrywa m.in. koszty leczenia w razie zachorowania, zaostrzenia choroby lub wypadku, koszty transportu medycznego, utraty bagażu, czy wydatki powstałe wskutek szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 250 000 EUR na koszty leczenia. Amatorskie uprawianie sportów oraz nagłe zachorowania związane z pandemią są włączone w zakres ochrony, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.


Ubezpieczenia rolne UNIQA


Obowiązkowe OC gospodarstw rolnych


Ubezpieczenie jest obowiązkowe i dotyczy posiadaczy gospodarstw rolnych. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód. Ubezpieczenie OC adresowane jest do wszystkich rolników będących osobami fizycznymi, zarówno posiadaczy, jak współposiadaczy gospodarstw rolnych. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata lub zniszczenie mienia. Suma gwarancyjna (w przeliczeniu na euro przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody) w ubezpieczeniu OC rolników wynosi:
• W przypadku szkód na osobie – 5 210 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
• W przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych


Ubezpieczenie dotyczy rolników będących osobami fizycznymi, które posiadają budynki mieszkalne i gospodarcze. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe UNIQA TU S.A. zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia.
Ubezpieczenie jest obowiązkowe, obejmuje więc wszystkich rolników, którzy mają w swych gospodarstwach budynki mieszkalne, inwentarskie i inne.
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku dachem. Przedmiotem ubezpieczenia może być każdy budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienie, deszcz nawalny, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Szkody, o których mowa powyżej, ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący o działaniu tych zjawisk.


Ubezpieczenia maszyn rolniczych AGRO CASCO


Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem lub utratą maszyny rolniczej. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji. Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli maszyn rolniczych. Umowę ubezpieczenia zawrzeć mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy, a w szczególności: kombajny rolnicze, ciągniki, brony i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki, żniwiarki, prasy, młockarnie oraz środki transportowe (przyczepy, naczepy, wozy, itp.). UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez: wypadek - zetknięcie się z przeszkodą, rzeczą, osobą, zwierzęciem w wyniku działania siły mechanicznej, zdarzenie losowe – ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, lawina, wybuch, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek pojazdu powietrznego oraz kradzież i rabunek.
Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia w wyniku wymienionych powyżej zdarzeń.


pobrane 1

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych, skierowany m.in.: do wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielomieszkaniowych.

Bezpieczeństwo
Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie:
Ponad standard
Opcja rozszerzenia ochrony o:
mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
OC w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami od kradzieży z włamaniem i rabunku
sprzęt elektroniczny
szyby i przedmioty szklane
ochrona prawna
OC członków zarządu wspólnoty
18 klauzul dodatkowych m.in.

ryzyko powodzi
koszty utraty mediów
OC od zalań i przepięć
OC za szkody z tytułu kar umownych
szkody w nieruchomości wspólnej
kradzież zwykła, w tym elementów zewnętrznych
ryzyko wandalizmu (np. graffiti)
poszukiwanie awarii
drobne prace remontowe

Ochrona dostosowana do indywidualnych potrzeb – możliwość wyboru spośród wielu ubezpieczeń i klauzul dodatkowych.
Korzyści

Poznaj zalety

niska cena - wersja podstawowa (mienie+OC)
ochrona szyta na miarę
dostępna opcja all risk
bezpłatny pakiet assistance (pomoc specjalistów w przypadku awarii)

Pełna ochrona wspólnot mieszkaniowych na jednej polisie.