Skip to main content

Historia

W maju 1898 r. gubernator łomżyński otrzymał z rąk ministra finansów Rosji zezwolenie na założenie Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Nie było to łatwe. Działalność samorządowa (szczególnie finansowa) w okresie carskiego zniewolenia była źle widziana, jako groźba polskiej niezależności. W gronie czterdziestu pięciu założycieli znaleźli się właściciele ziemscy, urzędnicy, lekarze, księża, prawnicy i przemysłowcy.


W roku 1902 Towarzystwo liczyło 355 członków, w 1911 już 757. Instytucję zainicjowały lokalne elity intelektualne. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż genezą ruchu spółdzielczego, w tym Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, był pozytywistyczny opór przeciwko rugowaniu Polaków z życia gospodarczego i społecznego pod zaborami. Praca u podstaw, polegająca na podnoszeniu cywilizacyjnego poziomu społeczeństwa, miała wzmocnić polski żywioł i doprowadzić do odrodzenia własnego państwa.


W 1921 roku zmieniono nazwę na Bank Ludowy. Zdecydowano również o budowie własnej siedziby. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie w latach 1926-28 poprawiła się kondycja finansowa banku. Natomiast katastroficzny kryzys z lat trzydziestych wpisał się boleśnie w jego historię. W sanacji przeszkodziła wojna i lata okupacji, które jednak nie zahamowały działalności. Ówcześni członkowie rady nadzorczej i zarządu zaangażowali się w pracę konspiracyjną.


Choć po wojnie nastąpiło ożywienie w ruchu spółdzielczym, był to końcowy okres samorządności spółdzielczości kredytowo-bankowej. Władze podporządkowały spółdzielnię bankowi państwowemu. Ostrowski Bank Spółdzielczy przekształcony został w Gminną Kasę Spółdzielczą. Kasa stała się terenowym ramieniem Banku Rolnego. Decyzje zależały od kierownictwa Banku Rolnego. Rada Nadzorcza, przekształcona w Komisję Rewizyjną, pozbawiona została realnego wpływu na kreowanie polityki Banku. Kolejnym etapem uprzedmiotowienia Kasy było zarządzenie Ministra Finansów z roku 1952 w sprawie prowadzenia przez Gminne Kasy Spółdzielcze czynności zastępczych PKO. Kasie zabroniono tym samym przyjmowania wkładów oszczędnościowych na własny rachunek. Wpłaty szły na rachunek PKO. Udzielanie kredytów ograniczono do członków Kasy. W roku 1953 pełną kontrolę nad Gminnymi Kasami Spółdzielczymi, w tym ostrowską przejął Narodowy Bank Polski.


Na fali odwilży politycznej z 1956 roku przywrócono spółdzielczości bankowej niektóre elementy samorządności. W myśl nowego wzorcowego statutu, opracowanego przez Ministerstwo Finansów przyznano Walnemu Zgromadzeniu możliwość zmian statutu bez konieczności ich akceptacji przez Bank Rolny oraz prawo do łączenia, rozwiązywania i likwidacji kasy. Centralą rewizyjną, finansową i organizacyjną pozostał NBP. Kolejną pozytywną zmianą było przywrócenie kasom prawa gromadzenia wkładów na własny rachunek. Kredytowaniem objęto również pracowników służby rolnej i leśnej, lekarzy wiejskich, rzemieślników pracujących na potrzeby rolnictwa. Przede wszystkim zaś działalność rozszerzono na osoby nie będące członkami kasy, co pozwoliło ową działalność umasowić. W maju 1961 roku przywrócono dawną nazwę - Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Ostrowi Mazowieckiej


W kolejnych latach Bank podlegał wielu przekształceniom. Największe zmiany nastąpiły po 1989 roku, kiedy Bank odzyskał pełną samodzielność i przystosował się do wymogów gospodarki rynkowej. Realizując wyzwania odniósł spektakularny sukces


Ważne daty z historii bankowości spółdzielczej i działania Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
 • Rok 1566 - znany w Europie humanista polski ksiądz Andrzej Patrycy Nidecki - proboszcz parafii ostrowskiej za zgodą króla Zygmunta Augusta założył Bractwo Literackie skupiające zarówno mieszczan, jak i właścicieli gospodarstw ziemskich. Obok działalności humanistycznej przy Bractwie działała kasa pożyczkowa, jedna z pierwszych i niewielu tego typu instytucji na ziemiach polskich.
  Rok 1825 - w Warszawie powstaje pierwsza w Polsce instytucja bankowa - Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, utworzone przez obszarników w celu udzielania kredytu długoterminowego posiadaczom dużej własności rolnej, a od końca XIX wieku także drobnym gospodarstwom w niewielkich rozmiarach.
  Rok 1861 - w Poznaniu założono pierwszy bank ludowy pod nazwą Towarzystwo Pożyczkowe dla przemysłowców miasta.
  Rok 1887 - w Warszawie powstało pierwsze towarzystwo oszczędnościowo - pożyczkowe.
  Rok 1888 - powstają cztery kolejne towarzystwa w innych miastach.
  Rok 1895 - ukazuje się prawo o instytucjach drobnego kredytu.
  Rok 1898, 12 lutego - w Petersburgu zostaje rozpatrzony pozytywnie wniosek o założenie Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego.
  Rok 1898, 5 czerwca - gubernator łomżyński informuje zainteresowanych o decyzji założenia Ostrowskiego Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego.
  Rok 1898, 11 lipca - inauguracyjne spotkanie członków - założycieli Towarzystwa. Zebranie członków - założycieli wybiera radę i zarząd Towarzystwa.
  Rok 1914, 24 marca - zarząd Towarzystwa nabywa na publicznej licytacji w Łomżyńskim Sądzie Okręgowym zabudowaną nieruchomość za kwotę 8.110 rubli.
  Rok 1919, 30 stycznia - w niespełna trzy miesiące po odzyskaniu niepodległości zwołano zebranie ogólne OTPO, w którym uczestniczy 419 spośród 837 członków.
  Rok 1921, 17 kwietnia - na ogólnym zebraniu członków podjęto decyzję o powołaniu komitetu budowy lub kupna siedziby banku. Zmieniono nazwę Ostrowskiego Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego na Bank Ludowy Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Zmieniono dotychczasowy, nadany w 1989 roku, statut. Zdecydowano rozpocząć budowę własnej siedziby.
  Lata 1920 - 1922 - przyjęto 622 nowych członków, wykreślając jednocześnie kilkuset.
  Rok 1921 - zaciągnięto w Banku Towarzystw Spółdzielczych kredyt w wysokości 10 milionów marek, zabezpieczając go premią gwarancyjną na posiadanej nieruchomości.
  Rok 1922, 1 sierpnia - otwarto w Czyżewie oddział spółdzielni.
  Rok 1922 - w Banku pracuje ośmiu etatowych pracowników umysłowych i obsługi.
  Rok 1924, lipiec - Bank otrzymuje kredyt w wysokości 30.000 zł z Banku Związku Spółek Zarobkowych.
  Rok 1925 - do użytku oddane zostają pomieszczenia w nowej siedzibie Banku. Bank otrzymuje 75.000 zł kredytu od Banku Towarzystw Spółdzielczych i 30.000 zł od Państwowego banku Rolnego na pomoc siewną.
  Rok 1940, 7 lipca - na Walnym Zgromadzeniu Członków dokonano zmiany nazwy Banku Ludowego Spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością na Bank Ludowy Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną.
  Rok 1943, 6 czerwca - przyjęto statut w nowej redakcji.
  Rok 1943, lipiec - okupacyjny gubernator generalny Hans Frank zakazuje odbywania walnych zgromadzeń.
  Rok 1945, 24 czerwca - odbywa się pierwsze powojenne Walne Zgromadzenia członków Banku Ludowego.
  Rok 1948, 6 czerwca - odbywa się uroczyste walne zgromadzenia wieńczące pięćdziesięciolecie działania banku.
  Rok 1950, 4 stycznia - wydano Zarządzenie Ministra Skarbu zmierzające do podporządkowania spółdzielni bankowych bankowi państwowemu. Bank Ludowy otrzymuje nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza z udziałami i odpowiedzialnością w Ostrowi Mazowieckiej.
  Rok 1956, 17 czerwca - zmiana nazwy Banku na Kasa Spółdzielcza w Ostrowi Mazowieckiej.
  Rok 1957 - Utworzenie punktu kasowego w Lubotyniu.
  Rok 1958, 18 maja - przy udziale 208 delegatów odbywa się sześćdziesiąte jubileuszowe Walne Zgromadzenie.
  Rok 1961, 7 maja - zmiana nazwy Banku na Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa w Ostrowi Mazowieckiej.
  Rok 1963, 30 czerwca - utworzenie filii w Małkini.
  Rok 1973 - powołanie oddziałów w Broku i Lubotyniu.
  Rok 1973, 29 kwietnia - ostatnia do chwili obecnej zmiana nazwy Banku na Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
  Rok 1990, 23 marca - zmiana statutu i uwolnienie się spod ścisłego nadzoru Banku Gospodarki Żywnościowej.
  Rok 1990, 22 grudnia - podpisanie umowy o dobrowolnym zrzeszeniu się z BGŻ oddziałem w Ostrołęce.
  Rok 1994, 25 sierpnia - zmiana zrzeszenia na mocy zmienionego prawa o bankach spółdzielczych poprzez przystąpienie w charakterze akcjonariusza do Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego w Olsztynie (WMBR S.A.).
  Rok 1998 - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej fetuje stulecie nieprzerwanego funkcjonowania.
  Rok 1999 - zapoczątkowany i realizowany jest proces przyłączenia czterech sąsiednich, mniejszych banków - w Brańszczyku, Somiance, Zarębach Kościelnych oraz Andrzejewie, dający im możliwość działania w silnej, konkurencyjnej instytucji finansowej.
  Rok 2001, grudzień - Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje decyzję o zmianie zrzeszenia w WMBR S.A. na zrzeszenie z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.
  Rok 2004, styczeń - utworzono Filię w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 30.
  Rok 2004, czerwiec - Bank Spółdzielczy w Ostrowi mazowieckiej zostaje nominowany, jako jeden z trzech banków wybranych spośród kilkudziesięciu biorących udział w konkursie do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii "Instytucja Finansowa".
  Rok 2004, grudzień - ukończono centralizację wszystkich oddziałów BS. Dzięki temu bank nasz stał się spójnym organizmem.
  Rok 2006, styczeń - utworzono nowy oddział banku w Ostrołęce przy ulicy Hallera 31
  Rok 2008, czerwiec - Bank obchodził 110 rocznicę powstania; utworzono nowy oddział banku w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy 3 Maja 100; przy oddziale zainstalowano nowy bankomat
  Rok 2011, styczeń - zainstalowano bankomat przy sklepie Biedronka przy ul. Duboisa
  Rok 2011, maj - utworzono nowy oddział banku w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10; przy oddziale zainstalowano nowy bankomat
  Rok 2015 – utworzono nowy Punkt Obsługi Klienta  w Rzekuniu przy ulicy Kościuszki 33 oraz Punktu Obsługi Klienta w Czerwinie przy ulicy Piastowskiej 4
  Rok 2015 –utworzono nowy Oddział Banku w Andrzejewie przy ulicy Warszawskiej 51
  Rok 2016–utworzono nowy Oddział Banku w Zielonce przy ulicy Kolejowej 9; przy Oddziale zainstalowano nowy bankomat
  Rok 2016 – utworzono Filię w Wyszkowie przy ulicy Kościuszki 33
  Rok 2017 – utworzono Filię w Wołominie przy ulicy Gdyńskiej 1/3; przy Oddziale zainstalowano nowy bankomat
  Rok 2019 – utworzono nowy Punkt Obsługi Klienta  w Lelisie przy ulicy Szkolnej 39; przy placówce zainstalowano nowy bankomat
  Rok 2019 – utworzono nowy Punkt Obsługi Klienta  w Olszewo-Borkach przy ulicy Prusa 1; przy placówce zainstalowano nowy bankomat.
  Rok 2020 – przekształcono Punktu Obsługi Klienta w Czerwinie na Oddział; przy Oddziale zainstalowano nowy bankomat.

Historyczne nazewnictwo Banku

1898 - Ostrowskie Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe
1921 - Bank Ludowy - Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością
1940 - Bank Ludowy - Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną
1944 - Bank Ludowy
1950 - Gminna Kasa Spółdzielcza z udziałami i odpowiedzialnością w Ostrowi Mazowieckiej
1956 - Kasa Spółdzielcza
1961 - Bank Ludowy - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa
1973 (do dzisiaj) - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Banku

Wiktor Godlewski - (1831 - 1900) - ziemianin i zarządca majątków. Uczestnik powstania styczniowego, skazany na 12 lat katorgi syberyjskiej. Współpracownik znanych przyrodników i badaczy: Benedykta Dybowskiego, Aleksandra Czekanowskiego i Władysława Taczanowskiego. Uczestnik wypraw naukowych na Syberię. Delegat Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezes Towarzystwa Zaliczkowego, członek Rady Towarzystwa Dobroczynności i współzałożyciel Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego, gdzie aktywnie działał w Radzie Nadzorczej, a w latach 1899 - 1900 piastował stanowiska prezesa.
Jan Harusewicz - (1863 - 1929) - lekarz, poseł do Dumy Państwowej i Sejmu odrodzonej Polski. Twórca Ligi Narodowej, założyciel i kilkuletni prezes ostrowskiej Straży Ogniowej. Organizator manifestacji wolnościowych w latach 1905 i 1906. Członek założyciel OTPO. W latach 1899 - 1914 członek Rady Nadzorczej. Od 1914 roku - honorowy członek Rady i kurator OTPO.
Ludwik Mieczkowski - (1867 - 1932) - aptekarz, działacz społeczno - polityczny. Współtwórca Straży Ogniowej, organizator Ostrowskiego Towarzystwa Spożywczego, burmistrz Ostrowi i członek Rady Miejskiej, inicjator budowy ratusza. Współzałożyciel OTPO, wieloletni członek i przewodniczący Rady Nadzorczej.
Jan Radwański - (1889 - 1941) - księgarz, uczestnik I wojny światowej, radny miejski, członek partii endeckich, działacz Straży Ogniowej i wielu stowarzyszeń. Członek Zarządu banku Ludowego w latach 1927 - 1939. Aresztowany przez Niemców 16 września 1939 roku i rozstrzelany w kwietniu 1941 roku w Działdowie.
Jan Dołęga Zakrzewski - (1866 - 1936) - mierniczy, komisarz ziemski w okresie międzywojennym, działacz polityczny i społeczny. Organizator konspiracji przeciwko caratowi. Badacz i popularyzator wiedzy o Ziemi Ostrowskiej. Radny miejski. Burmistrz Ostrowi. Współzałożyciel OTPO Członek Rady w latach 1906 - 1921 i Zarządu OTPO w latach 1922 - 1930. Działacz Straży Ogniowej, Ostrowskiego Stowarzyszenia Spożywców oraz Towarzystwa Dobroczynności. Walenty Wasilewski - rolnik, długoletni zastępca prezesa rady Nadzorczej OTPO, członek Rady Miejskiej Ostrowi wybranej w roku 1919. Współzałożyciel OTPO.
Piotr Kuczyński - wieloletni członek Rady Nadzorczej banku Ludowego, działacz społeczny, członek Miejskiej Rady Narodowej w 1931 roku.
Piotr Reluga - nauczyciel, działacz polityczny i społeczny, zaangażowany w ruchu spółdzielczym, jako członek Zarządu Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców ,,Spółka" oraz członek zarządu Banku Ludowego w latach 1934 - 48. Podczas okupacji zaangażowany w działalność konspiracyjną - prezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w latach 1943 - 44, profesor tajnego nauczania.
ks. Józef Ciesielski - (1878 - 1944) - dr filozofii, kanonik katedralny łomżyński, dziekan i proboszcz parafii ostrowskiej, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego i jej przewodniczący w latach 1939 - 1944.
Paweł Dzieniszewski - (1891 - 1977) - działacz spółdzielczy od młodości związany z Bankiem Ludowym. Członkiem Zarządu został w roku 1933 i działał w nim do emerytury tj. do roku 1964 roku. Od 1944 roku nieprzerwanie pełnił funkcję kierownika Banku. Przed wojną działał w zarządach Spółdzielni Spożywców i Okręgowego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców ,,Spółka", którego w latach 1928 - 1932 był prezesem. Aktywny konspiracyjny działacz Stronnictwa Narodowego podczas okupacji hitlerowskiej.
Jan Podbielski - (1904 - 1958) - absolwent prawa UW, działacz spółdzielczy, od 1947 roku członek Rady Nadzorczej Banku. W latach 1948 - 1950 i 1956 - 1958 przewodniczący Rady.
Aleksander Stokowski - (1902 - 1984) - pracownik Banku, działacz spółdzielczy. W Banku Ludowym rozpoczynał pracę, jako praktykant. Działał w Związku Gminnych Spółdzielni SCh oraz w PSS ,,Społem", gdzie w latach 1958 - 64 był prezesem Zarządu. Od 1964 roku przez 6 lat był kierownikiem Banku.
Aleksander Kiszelewicz - (1931 - 1990) - pracownik Banku, działacz społeczny i polityczny. Był dyrektorem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i prezesem Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni Sch. Kierownik Banku w latach 1969 - 1971. W latach 1974 - 1989 prezes Zarządu.
Jerzy Krajewski - (1936 - 1982) - pracownik Banku, działacz polityczny i społeczny, członek Rady Nadzorczej Banku. W latach 1966 - 1982 członek Zarządu, a w latach 1971 - 1982 kierownik Banku.
Antoni Świderek - (1934 - 1993) - pracownik Banku, działacz społeczny i polityczny. Pełnił funkcje przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, naczelnika miasta, dyrektora PGKiM i dyrektora Banku Spółdzielczego w latach 1982 - 1986. Członek Zarządu Banku do 1989 roku.
Wacław Szymański - księgarz, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, działacz społeczny i polityczny. Wieloletni Radny Miejskiej Rady Narodowej, działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, prezes Zarządu Powiatowego OSP. Członek Zarządu banku od 1975 roku, a w latach 1986 - 1989 jego wiceprzewodniczący.

Zbigniew Krutczenko - urodzony 19 marca 1941 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. 31 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych. W latach 1971 - 1973 kierował Gminną Spółdzielnią w Komorowie, a przez kolejne 14 lat był dyrektorem oddziału ZOP ,,Intermat". W latach 1985 - 1990 działał w Radzie Nadzorczej PSS ,,Społem" w Ostrowi, w tym 4 lata na stanowisku jej przewodniczącego. Z Bankiem Spółdzielczym związany od 1974 roku. W latach 1974 - 1985 członek Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Od 1986 roku w składzie Zarządu BS ostrów Mazowiecka. Od roku 1987 dyrektor, a w latach 1990-2012 - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego. Był w grupie założycieli pierwszego w Polsce banku regionalnego (Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego). Od 18.08.1995 do 30.06.1996 roku piastował stanowisko Wice Prezesa tegoż banku. Członek Zarządu Związku Banków Polskich reprezentujący w Związku sektor bankowości spółdzielczej - aktualnie. W roku 2001 wybrany Posłem na Sejm RP IV kadencji. W Sejmie aktywna działalność w problematyce bankowości spółdzielczej i szerzej spółdzielczości. Jeden z liderów prac nad nowelizacją Ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która w chwili obecnej stanowi prawne ramy działania banków spółdzielczych.


Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690