• O Banku
  • Aktualności
  • Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 09.06.2022

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 09.06.2022

10-06-2022

W dniu 9 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, na którym podsumowano działalność Banku za 2021 rok, zakreślono plany na kolejny rok, jak również dokonano wyborów Członków Rady Nadzorczej na  czteroletnią kadencję przypadającą na lata 2022 -2026.

Delegatów oraz zaproszonych Gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Hoffmann. Wśród Gości znaleźli się: Krzysztof Pietraszkiewicz- Prezes Związku Banków Polskich uczestniczący w Zebraniu w trybie zdalnym, Artur Adamczyk- Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Sławomir Czopur- Prezes Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Sylwia Zakrzewska- Anucińska-  Menedżer ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Marek Kuź- Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego we Wrocławiu, Stanisław Kubeł- Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz Przedstawiciele lokalnych samorządów. Kończąc powitanie Przewodniczący Rady podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom za doskonałą współpracę podczas trwania kadencji Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2021r. Podkreślił, że coroczne obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku okazja
do podsumowania dotychczasowej działalności oraz czas kreślenia planów na przyszłość. Działalność Banku w 2021 roku, podobnie jak działalność całego sektora finansowego, była okresem pełnym wielkich wyzwań, z którymi jako Bank sobie poradziliśmy, o czym świadczą osiągnięte wyniki oraz poziom rozwoju.

W roku 2021 Bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 49,5 miliona PLN oraz wynik brutto w wysokości 14,3 milionów PLN. Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający blisko 3 milionów PLN, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie Bank prowadzi działalność. Na koniec maja br. aktywa Banku wyniosły 1 miliard 675 milionów PLN. Stawia to Bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.

Prezes Zarządu przedstawił skalę wsparcia Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w latach kryzysowych. Wsparcie dotyczyło nie tylko dofinansowania Szpitali na rzecz walki z COVID, ale również aktywny udział w programach rządowych na rzecz wsparcia kredytobiorców. Klienci biznesowi Banku otrzymali  w ramach Tarczy Antykryzysowych PFR 1.0 i 2.0 wsparcie na blisko 85 milionów PLN, dzięki Moratorium kredytowemu odroczono Klientom raty kapitałowo-odsetkowe na ponad 11 milionów PLN.  W okresie kryzysowym Bank udzielił finansowania na blisko 700 milionów PLN. W związku
z wybuchem wojny w Ukrainie Bank wspiera Obywateli Ukrainy, zarówno w formie finansowej
jak również przygotowując specjalną ofertę rachunku dla Obywateli Ukrainy.

Bank, jako instytucja lokalna w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych etc.

Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Iwona Kubaszewska przedstawiła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Roczne sprawozdanie finansowe Banku. Dokonali również podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2021 r. w kwocie blisko 11,47 milionów PLN uwzględniającego, m.in. wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 3,7%.

Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczył blisko 92% wyniku na zwiększenie funduszy własnych, co przyczyni się  do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.

Prezes Zarządu Pan Bartosz Kublik z okazji ubiegającej kadencji Rady Nadzorczej podziękował Członkom Rady za zaangażowanie i czynną pomoc w budowaniu silnej pozycji Banku.

Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku, w składzie: Prezes Zarządu Bartosz Kublik oraz Wiceprezesi: Barbara Przygoda, Dariusz Kołodziejski oraz Krystyna Polakowska.

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Członkami Rady Nadzorczej Banku zostali wybrani: Krzysztof Hoffmann, Andrzej Ruciński, Iwona Kubaszewska, Marcin Garliński, Wojciech Mystkowski, Jan Godlewski, Tomasz Falkowski, Wojciech Krzyżanowski i Tadeusz Legacki.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690