Obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych. Kredyt może być udzielony na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

  • okres kredytowania  do 3 lat
  • spłata – w ratach miesięcznych lub kwartalnych