Kim jesteśmy

terazBank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej od 1898 roku nieprzerwanie realizuje swe cele tj. rozwój firmy oraz aktywny udział w podnoszeniu poziomu lokalnej gospodarki. Instytucja finansowa związana z historycznym rozwojem Ziemi Ostrowskiej także dzisiaj kształtuje gospodarcze oblicze naszej Małej Ojczyzny.

W murach historycznej siedziby Banku i w jego placówkach z wyobraźnią realizowana jest idea służby lokalnie wypracowanego pieniądza na potrzeby miejscowej społeczności.

Decydujące dla aktualnej sytuacji były lata dziewięćdziesiąte, kiedy Bank odzyskał samodzielność kreowania własnej polityki rozwoju. Wdrożono programy dostosowawcze do gospodarki rynkowej. W końcu lat dziewięćdziesiątych Bank był liderem procesów łączeniowych w bankowości spółdzielczej. Przyłączono cztery sąsiednie banki - w Andrzejewie, Zarębach Kościelnych, Brańszczyku i Somiance dając im szansę na modernizację i działanie w konkurencyjnej instytucji.

Obecnie Bank pozostaje lokalnym liderem usług finansowych będąc jednocześnie największym kredytodawcą miejscowej gospodarki. Specjalizuje się w obsłudze rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządów. Wedle różnych rankingów ("Rzeczpospolita", "Gazeta Bankowa") Bank utrzymuje się na podium spośród blisko sześciuset polskich BS-ów.

Dynamizm i wkład w rozwój lokalnej gospodarki zaowocował przyznaniem w roku 2003 godła promocyjnego ,,Bank Przyjazny Przedsiębiorcom" firmowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Krajową Izbę Gospodarczą oraz nominacją do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w roku 2004 w kategorii "Instytucja Finansowa". W tym konkursie Bank znalazł się w trójce finalistów obok PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska...

Przedsiębiorstwo od początku lat dziewięćdziesiątych znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Wymogi kapitałowe (warunkujące skalę działalności) przewidziane prawem bankowym obligują do generowania stabilnego zysku, który powiększa fundusze własne.

Wielkość aktywów, funduszy własnych, pozyskanych depozytów oraz udzielonych kredytów i osiągane wyniki finansowe plasują BS w Ostrowi Mazowieckiej na podium pośród wszystkich polskich BS-ów.

Struktura Klientów jest podzielona między rolników, przedsiębiorców, gospodarstwa domowe oraz samorządy terytorialne. O roli kapitałotwórczej Banku świadczy wysoki udział kredytów inwestycyjnych w ogólnej sumie kredytów. Rokrocznie do lokalnej gospodarki trafia kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. Ta symbioza przynosi efekty, jak wysoki wolumen eksportu z ostrowskich firm, zagęszczenie podmiotów gospodarczych, niższe bezrobocie, czy dołączanie powiatu do polskiego zagłębia mleczarskiego. Wizytówką Banku są supernowoczesne gospodarstwa mleczne, wielkopowierzchniowe szklarnie, zakłady branży rolno-spożywczej. Bank uczestniczy w projektach inwestycyjnych już na poziomie planowania. Angażuje się w restrukturyzację firm.

Procesy globalizacji i koncentracji kapitału wymuszają kooperację organizacyjną, marketingową i technologiczną w ramach sektora spółdzielczości bankowej. W myśl przepisów, funkcjonują w Polsce dwa zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych. Bank w Ostrowi działa w ramach zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, które istnieje obok zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Dynamiczny rozwój możliwy był dzięki optymalnej polityce kierownictwa. Wspomnieć należy również o specyfice otoczenia, w którym działa Bank.
Ostrów Mazowiecka stanowi pozytywny przykład zmian, jakie zaszły po 1989 roku. Rynkowe przemiany zaowocowały tu bogactwem prywatnych inicjatyw, efektem czego jest mnogość małych i średnich przedsiębiorstw - handlowych, usługowych i produkcyjnych. Rozwój tego sektora zamortyzował zwolnienia w dużych, dawniej państwowych firmach, które wcześniej stanowiły podstawę rynku pracy. W 1998 roku utworzono w Ostrowi izbę celną, okazało się bowiem, że 80% eksportu dawnego województwa ostrołęckiego pochodzi właśnie z tego miasta.

O sukcesie miasta i regionu ostrowskiego zdecydowały dogodne logistycznie położenie przy trasie Warszawa - Białystok i dalej na Wschód oraz przedsiębiorczość mieszkańców.

Za rozwojem przedsiębiorstw nadążył Bank Spółdzielczy. Między firmami a bankiem wytworzyła się symbioza. Bank Spółdzielczy w dużej mierze kredytował ich przedsięwzięcia.  Lokalna koniunktura pozwoliła mu zaś na osiąganie wyników.

O zaufaniu do Banku Spółdzielczego świadczy fakt, iż obsługuje on połowę miejscowych firm i większość samorządów terytorialnych powiatów, w których umiejscowione są jego placówki. Jest bezkonkurencyjny  w obsłudze rolnictwa. Taką statystykę przy konkurencji kilku oddziałów banków sieciowych oraz instytucji parabankowych można uznać za sukces.