Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej 09.06.2021

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

zawiadamia, iż działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 21 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej  na dzień 09 czerwca 2021 roku na godzinę 11 00 w I terminie lub na godzinę 11 30  w II terminie w Zajeździe „COBRA” w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Zambrowskiej 91, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku zawierającego Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020.
 11. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2021.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok, w tym: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz sprawozdania z wykonania uchwał
  z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 13. Przedstawienie informacji na temat sprawozdania dotyczącego skarg i wniosków za rok 2020.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej”.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z wyników oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2020rok.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami i propozycjami.
 17. Podjęcie Uchwał w omawianych sprawach dotyczących:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego zawierającego Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2020,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
  3. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na rok 2021,
  4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020,
  5. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2020.
  6. zatwierdzenia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej",
  7. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
  8. wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej (dotyczy Członków Komitetu Audytu),
  9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nabytej przez Bank.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie obrad Zebrania.

Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej znajdują się do wglądu u Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Ekonomiczny i Planowania Finansowego.

 

       Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Ostrowi Mazowieckiej