Zebrania Przedstawicieli 09.06.2021 r.

W dniu 09 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej,
na którym podsumowano działalność Banku w minionym 2020 roku oraz zakreślono plany na kolejny rok.


Delegatów oraz zaproszonych Gości przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Hoffmann. Wśród Gości znaleźli się: Krzysztof Pietraszkiewicz- Prezes Związku Banków Polskich uczestniczący w Zebraniu w trybie zdalnym, Artur Adamczyk- Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Sylwia Zakrzewska- Anucińska- Menedżer ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Krzysztof Ksyta- Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczości, Mirosław Augustyniak- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Józef Rostkowski- Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, Stanisław Kubeł- Starosta Powiatu Ostrołęckiego oraz Przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

Prezes Zarządu Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe
za 2020r. Podkreślił, że obrady Zebrania Przedstawicieli to dla Banku corocznie wyjątkowe wydarzenie, to okazja
do podsumowań dotychczasowej działalności ale i czas kreślenia planów na przyszłość. Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również poziomu rozwoju.


W roku 2020 Bank wypracował wynik z działalności bankowej rzędu 46 milionów PLN oraz wynik brutto
w wysokości 14,60 milionów PLN. Instytucja odprowadziła podatek od osób prawnych sięgający 2,96 milionów PLN, który w znacznej mierze zasila budżety samorządów, gdzie Bank prowadzi działalność.


Na koniec maja br. aktywa Banku wyniosły 1 miliard 750 milionów PLN. Stawia to Bank w gronie kilku największych instytucji spółdzielczych w Polsce.


Prezes Zarządu przedstawił wsparcie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w związku z COVID-19. Bank dla okolicznych Szpitali przekazał kwotę ponad 142 tysięcy PLN, Klienci biznesowi Banku otrzymali
w ramach Tarczy Antykryzysowych PFR 1.0 i 2.0 wsparcie na blisko 85 milionów PLN, dzięki Moratorium kredytowemu odroczono Klientom raty kapitałowo-odsetkowe na ponad 11 milionów PLN.


Bank, jako instytucja lokalna w sposób autentyczny traktuje zasady CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). To przede wszystkim odpowiedzialna polityka handlowa, produktowa i kredytowa, ale także wspieranie wszelkich wartościowych lokalnych inicjatyw kulturalnych, sportowych, edukacyjnych etc. Na wsparcia Bank rokrocznie przeznacza około 150 tysięcy PLN.

Przewodniczący Krzysztof Hoffmann przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Roczne sprawozdanie finansowe Banku. Dokonali również podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 r.
w kwocie blisko 11,6 milionów PLN uwzględniającego, m.in. wypłatę dywidendy w formie oprocentowania udziałów w wysokości 3,0%.


Bank, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczył ponad 92% wyniku na zwiększenie funduszy własnych,
co przyczyni się do zwiększania możliwości finansowania lokalnej gospodarki.


Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium Członkom Zarządu Banku, w składzie: Prezes Zarządu Bartosz Kublik oraz Wiceprezesi: Barbara Przygoda, Dariusz Kołodziejski oraz Krystyna Polakowska. Absolutorium otrzymała również wieloletnia Wiceprezes Zarządu Henryka Lipska, pełniąca funkcję
do 30.06.2020 r.


Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Hoffmann podziękował Zarządowi, Delegatom oraz Pracownikom
za zaangażowanie, doskonałą współpracę oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług w czasie lockdownu.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej składają podziękowania wszystkim Uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za wyjątkową atmosferę spotkania oraz miłe słowa uznania.