Skip to main content
  • O Banku
  • Aktualności
  • Zapytanie ofertowe ofert na budowę budynku usługowego dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Somiance

Zapytanie ofertowe ofert na budowę budynku usługowego dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Somiance

15-03-2022

Zapytanie ofertowe

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na budowę budynku usługowego dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Somiance .

1. Zamawiający: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 7451518, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Miejsce oraz termin dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: ul. 3 Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka  w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2022 r.

3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania

 w zakresie niniejszego zapytania Anna Łępicka, Tel.605150027

w zakresie projektowym Michał Gryz Tel. 696 737 741

 4. Tryb zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ofertowym.

W trybie ofertowym Zamawiający może złożyć zapytanie kilku potencjalnym wykonawcom i żądać od nich złożenia ofert odpowiadających warunkom zamówienia (konkurs ofert). Spośród otrzymanych ofert wybiera się najkorzystniejszą i zawiera umowę ze składającym ją oferentem.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego dla Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej O/Somianka na działce 213/1  położonej w  Somianka Parcele

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Budowa budynku usługowego wg. załączonego projektu architektoniczno-budowlanego

2) Zagospodarowanie działki pow. Utwardzoną i zielenią niską.

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i zostanie udostępniona na wniosek Oferenta. Pomocniczo zamawiający udostępnia przedmiary robót branży budowlanej i elektrycznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich pozyskanych od Zamawiającego informacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a po wykonaniu zadania jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu pozyskane dokumenty, w przypadku wersji elektronicznych trwale usunąć ze wszystkich miejsc, dotyczy to również podwykonawców i dalszych podwykonawców. Powstałe w czasie wykonywania zadania zapisy, szkice, rysunki, zdjęcia.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej wymaganej przepisami prawa - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - sytuacja finansowa i ekonomiczna. Oferent

spełni warunek o ile wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 PLN. Oferent, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że przez zamawiającego powstałą chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.  Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Kryteria oceny oferty

Podstawowym kryterium oceny ofert będzie wskazana przez Oferenta w formularzu ofertowym cena realizacji zadania brutto.

Zamawiający oceni również:

a. doświadczenie zawodowe Oferenta;

b. okres prowadzenia działalności;

c. sytuację ekonomiczno-finansową;

e. termin wykonania;

f. okres udzielanej gwarancji;

9. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1

2) podpisane oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2

3) na kopercie zawierającej ofertę należy napisać

a) nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę

b) nazwę i adres Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 32

07-300 0strów Mazowiecka

c) oznaczenie:

Oferta na budowę budynku usługowego dla potrzeb  Banku Spółdzielczego

w Ostrowi Mazowieckiej O/Somianka

 

Informacje przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane inny uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. reklamowych, informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

10. Podwykonawcy

1) W ramach realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (załącznik nr 3) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podanie danych podwykonawców.

3) W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawców zamawiający uzna, że Oferent samodzielnie zrealizuje zamówienie.

Pliki do pobrania:

Znajdziesz nas też tutaj


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 32, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr 0000087012, NIP: 759-000-27-35, REGON: 000508690